Klaster

Misją Klastra jest kreowanie nowych rozwiązań naprawczych dotyczących terenów zdegradowanych, które w znacznej mierze będą koncentrować się na aspektach środowiskowych. Z uwagi na interdyscyplinarność zagadnień rewitalizacyjnych związanych nie tylko z terenami poprzemysłowymi, ale również ze strukturami miejskimi oraz złożonymi problemami dotyczącymi eliminowania niepożądanych zjawisk społecznych, ekonomicznych i gospodarczych, działania Klastra będą obejmować również inne wskazane obszary. Celem działań Klastra jest ponadto wskazanie możliwości realizacji i finansowania działań rewitalizacyjnych oraz definiowanie wraz z uczestnikami projektu wspólnych płaszczyzn współpracy, głównie przez wzmacnianie powiązań sfery nauki i biznesu. Działalność Klastra będzie się koncentrować również na upowszechnianiu wiedzy dotyczącej złożonej problematyki rewitalizacyjnej, zwłaszcza w aspekcie technicznym, społecznym, ekonomicznym, kulturowym i legislacyjnym.

Śląski Klaster Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych zgodnie z przyjętym Regulaminem nie posiada osobowości prawnej oraz nie ma charakteru spółki cywilnej, stanowi natomiast platformę wspólnych działań dla osiągnięcia wspólnych celów. Klaster działa w oparciu o własny program rozwoju, statut oraz regulamin. Obszar działalności Klastra skupia się wokół procesów rewitalizacyjnych i innowacyjnych technologii środowiskowych.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych.

Dopisz się do newslettera