Misja i cele

Misja

Misją Parku Przemysłowo Technologicznego EkoPark w Piekarach Śląskich jest utworzenie centrum wdrażania technologii środowiskowych o profilu recyklingu segregacji, przetwórstwa i składowania odpadów. Głównym celem działania Parku jest przywrócenie wartości przyrodniczych zdegradowanych terenów, a następnie rozwój gospodarczy regionu poprzez zapewnienie zainteresowanym podmiotom gospodarczym korzystnych warunków do rozpoczęcia inwestycji, jak również pomoc w ich realizacji. Z głównym celem działalności Parku związane są cele składowe, które obejmują:

Cele gospodarcze:

 • Udostępnienie terenów nieużytków poprzemysłowych pod nowe działalności gospodarcze.
 • Przyrost miejsc pracy.
 • Rozwój gospodarczy regionu.
 • Rozwój specjalistycznych firm ukierunkowanych na technologie środowiskowe.
 • Wzrost konkurencyjności firm działających w regionie poprzez pozyskanie nowych przedsiębiorców i inwestorów.
 • Transfer innowacyjnych technologii pomiędzy inwestorem, a środowiskiem badawczo-naukowym.

Cele środowiskowe:

 • Rekultywacja gruntów zdegradowanych powierzchniowo w kierunku zagospodarowania miejskiego (usługi, przemysł, przetwórstwo odpadów).
 • Poprawa klimatu lokalnego.
 • Poprawa czystości wód gruntowych.
 • Urozmaicenie krajobrazu poprzez zagospodarowanie zielenią izolacyjną dystansów przestrzennych pomiędzy zespołami osiedleńczymi, a Parkiem.

Cele społeczne:

 • Aktywizacja zawodowa ludności strefie oddziaływania Parku Przemysłowo Technologicznego EkoPark w Piekarach Śląskich.
 • Budowa i rozwój infrastruktury wspierającej rozwój małych i średnich (a docelowo również dużych) firm zlokalizowanych w Parku.
 • Podniesienie poziomu wykształcenia ludności.
 • Podniesienie prestiżu i atrakcyjności miasta Piekary Śląskie jako miejsca rozwoju nowych unikalnych technologii.
 • Utworzenie środowiska naukowo-badawczego w zakresie technologii środowiskowych poprzez objęcie terenów rewitalizowanych działalnością Parku. 

Dopisz się do newslettera