Nowe projekty

7.3.1. Promocja samozatrudnienia za obszarach rewitalizowanych - ZIT

 

Tytuł: W kierunku Twojego sukcesu - kompleksowe wsparcie osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Czas realizacji: 20 miesięcy (rozpoczęcie: wrzesień 2017)

Wartość projektu: 610 772,77 PLN

Cel i opis projektu: Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia na obszarze Piekar Śląskich poprzez utworzenie w 2017 r. 9 firm i udzielenie im wsparcia dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb. Zgodnie z diagnozą, przewidziano wsparcie dla 9 osób, w tym osób niepełnosprawnych. Wsparcie to, w zależności od zdiagnozowanych indywidualnie predyspozycji i potrzeb Uczestnika Projektu będzie miało formę szkoleń i doradztwa, a następnie jednorazowych dotacji i trwającego do 12 miesięcy wsparcia pomostowego w formie szkoleń i doradztwa bądź finansowej.

Należy podkreślić, że skoncentrowanie się na obszarze Piekar Śląskich wynika z przeprowadzonej diagnozy, faktu iż Beneficjent działa z ramienia Gminy Piekary Śląskie jako członka Związku ZIT, a także dotyczy obszarów które będą docelowo wyznaczone do rewitalizacji w LPR Piekar Śląskich.

 

Grupa docelowa:  9 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo powyżej 30 roku życia (od 30 urodzin), należących do co najmniej jednej z grup:

- kobiety (w szczególności powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);

- osoby z niepełnosprawnościami;

 

- osoby o niskich kwalifikacjach.

Dopisz się do newslettera