O nas

O EkoParku

 W 2006 r. władze Miasta Piekary Śląskie, Spółki Orzeł Biały S.A., Zakłady Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. i Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. podjęły decyzję o zainicjowaniu działalności mającej na celu stworzenie nowych funkcji gospodarczych, społecznych i środowiskowych zdegradowanych terenów poprzemysłowych położonych w Piekarach Śląskich w dzielnicy Brzeziny Śląskie, stanowiący obszar 120 ha. Spółka Park Przemysłowy w Piekarach Śląskich została powołana w sierpniu 2007 roku. Od tego okresu poza działaniami związanymi z organizacją biura Zarząd Spółki koncentrował się na opracowaniu strategii rozwoju projektu pt. „Park Przemysłowy w Piekarach Śląskich”, a także tworzeniu środowiska współpracy z partnerami. Zarząd Spółki prowadził szerokie konsultacje, w ramach których wypracowano koncepcyjne ścieżki rozwoju projektu, a w szczególności stworzono założenia dokumentacji studialnej. W styczniu 2008 r. większościowi wspólnicy podpisali Umowę Intencyjną, która sprecyzowała zasoby planowane do przejęcia w I etapie rozwoju przez PPPŚl. Wskazane w Umowie Intencyjnej tereny poprzemysłowe są w znacznym stopniu zdegradowane i wymagają wysokonakładowych działań w celu ich uzdatnienia. W lipcu 2008 r. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w przedmiocie zmiany nazwy Spółki na: Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. W chwili obecnej większość udziałów w Spółce posiada Gmina Piekary Śląskie (58,92%).

Doświadczenie

Doświadczenie w dziedzinie zarządzania powiązaniem kooperacyjnym i świadczenia usług na rzecz członków powiązania Koordynator Klastra (EkoPark) zdobywał już od czasu formalnego zawiązania Parku Przemysłowo Technologicznego EkoPark tj. roku 2007. EkoPark jako prekursor inicjatywy rozwoju powiązań kooperacyjnych wokół wspólnego -innowacyjnego produktu, ukierunkowuje działania w kierunku rozwoju i wzmocnienia wzajemnych relacji biznesowych. Oferuje przedsiębiorcom usługi w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacyjne technologiczne. Projekty finansowane ze środków zewnętrznych, w których koordynację prowadził/prowadzi EkoPark to m.in.:

  • „Przywrócenie zdegradowanym terenom Piekar Śląskich funkcji gospodarczej. Faza studyjno-koncepcyjna” – projekt realizowany był w okresie wrzesień 2009- listopad 2010, w ramach poddziałania 6.2.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (umowa o dofinansowanie Nr POIG.06.02.02-00-010/08-00). Podczas realizacji projektu wokół potrzeby Wnioskodawcy - rekultywacji terenów zdegradowanych zebrała się większa grupa podmiotów, chcących zaangażować się w inicjatywę wysoce pożądaną na Śląsku. Celem podjętych w ramach projektu działań było przywracanie ładu przestrzeni publicznej, w tym podnoszenie wartości substancji miejskiej. W ramach współpracy przy projekcie powstała wizja wspólnych działań na rzecz opracowania innowacyjnej technologii prośrodowiskowej. Koordynator projektu rozpoczął formalną współpracę i działalność na rzecz Beneficjentów ostatecznych projektu- wszystkich członków ówczesnego Piekarskiego Klastra Technologii Środowiskowych. Dzięki owocnej współpracy w ramach projektu i odpowiedniej koordynacji ze strony Spółki EkoPark udało się osiągnąć zakładane rezultaty i cele projektu.
     
  • „Zarządzanie wielokrotnym wykorzystaniem/ recyklingiem terenów” (CIRCUSE – Circular Land Use Management). Realizacja projektu rozpoczęła się w marcu 2011 roku, jej planowane zakończenie - luty 2013 r. EkoPark współrealizuje (jako Lider) projekt z IETU i Gminą Piekary Śląskie. Głównym celem projektu CIRCUSE jest wzmocnienie systemów zarządzania terenami poprzemysłowymi przez zastosowanie metody wielokrotnego wykorzystywania terenów w miastach. Koordynator Klastra ma ponadto doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków RPO WSL na lata 2007-2013, będąc beneficjentem projektu.

  • „Dobre inwestycje - wymierne korzyści. Promocja terenów inwestycyjnych Parku Przemysłowo Technologicznego EkoPark w Piekarach Śląskich”, w 85% finansowanego ze środków RPO WŚL. Przedmiotem projektu jest promocja terenów inwestycyjnych Parku Przemysłowo Technologicznego EkoPark w Piekarach Śląskich, zarówno w formie udziału w imprezach targowo-wystawienniczych, jak i organizacja kampanii promocyjnych w kraju i zagranicą. Całkowite nakłady na realizację projektu oszacowano na 339 401,74 zł brutto. Podatek VAT w wysokości 56 334,74 zł jest kosztem niekwalifikowanym (zostanie odzyskany przez Beneficjenta). Kosztami kwalifikowanymi do dofinansowania są całkowite koszty netto projektu, tj. 278 667,00 zł.  
     
  • „Wspieranie regionalnych powiązań kooperacyjnych poprzez rozwój Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych”, działanie 1.3., w 85% finansowanego ze środków RPO WŚL. Przedmiotem projektu jest zastosowanie działań edukacyjno- informacyjnych oraz promocyjnych zmierzających do rozwoju Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych, wspierającego intensywność regionalnych powiązań kooperacyjnych. Poprzez zastosowanie odpowiednich działań realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia powiązań kooperacyjnych między JST, MŚP i B+R działających na terenie województwa śląskiego oraz transferu wiedzy z zakresu rewitalizacji terenów zdegradowanych, w tym poprzemysłowych i zagospodarowania przestrzeni publicznej zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Wartość projektu  oszacowano na 784 615,60 zł.

Dopisz się do newslettera